Loading...
สาขาวิชาเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนายั่งยืน

Department of Sustainable Development Technology
รายละเอียด (ย่อ) :
บัณฑิตสามารถให้บริการวิชาการสู่สังคม เรื่องระบบภูมิสารสนเทศเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ในการฝึกอบรมบุคลากรภาครัฐ ภาคเอกชน รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานพัฒนาท้องถิ่นต่างๆ

รายละเอียด
รายละเอียดสาขาวิชา :

สาขาวิชาเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนายั่งยืน จัดการเรียนการสอนหลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนายั่งยืน ที่มุ่งเน้นความสำคัญของการพัฒนากำลังคนและงานศึกษาวิจัยทางเทคโนโลยีที่เหมาะสมเพื่อการพัฒนาชุมชนและชนบทพื้นฐานของการพึ่งตนเองอันจะนำไปสู่การพัฒนาชุมชนและชนบทอย่างยั่งยืน ...

 

รายละเอียด
“RT-SDT คืนสู่เหย้า”

เรียนเชิญ รุ่นพี่ศิษย์เก่าและนักศึกษาปัจจุบันทุกท่าน 
เข้าร่วมงาน..... 
“RT-SDT คืนสู่เหย้า” 
(ครบรอบ 30 ปี)

วัน :เสาร์ 27 เมษายน 62 
เวลา:17.00 น. – 22.00 น. 
สถานที่:มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต 
ธีมงาน: “BACK TO THE 90's PARTY” 

 

รายละเอียด
งานครบรอบ 30 ปี เทคโนโลยีชนบท

ฟรีกิจกรรมวิชาการ สัมมนาวิชาการ และสัมมนาเชิงปฏิบัติการ สำหรับประชาชนทั่วไป

เนื่องในงาน 30 ปี เทคโนโลยีชนบท เทคโนโลยีเพื่อการพัฒนายั่งยืน “วิถีธรรม นวัตกรรมพึ่งตน ชุมชนยั่งยืน”

รายละเอียดวันงาน 
26 เมษายน 2562 เริ่ม 12.00 น. - 17.00 น.
27-28 เมษายน 2562
*** กำหนดการ อาจจะปรับเปลี่ยนช่วงเวลา ตามความเหมาะสม

http://bit.ly/30yrt

ใบสมัครเข้าร่วมงาน

http://bit.ly/30rtapply

**** ทุกกิจกรรม 2 วันนี้ ฟรี สำหรับการถ่ายทอดความรู้สู่สังคม

รายละเอียด

Grid 1

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

สาขาเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนายั่งยืน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

 

Grid 2

บริการการศึกษา

บริการแหล่งความรู้ ดาวน์โหลดเอกสารแบฟอร์ม ข่าวบริการและทุนการศึกษา การรับสมัครงาน

รายละเอียด
FAQ

psum dolor sit amet, consecteur adipiscing elit. Cras vitae est a sem faycubys oretuyn.

รายละเอียด
ภาพกิจกรรม

psum dolor sit amet, consecteur adipiscing elit. Cras vitae est a sem faycubys oretuyn.

รายละเอียด

Traits

Title

Lorem ipsum dolor sit amet, consecteur adipiscing elit. Cras vitae est a sem faycubys oretuyn.

Title

Lorem ipsum dolor sit amet, consecteur adipiscing elit. Cras vitae est a sem faycubys oretuyn.

Title

Lorem ipsum dolor sit amet, consecteur adipiscing elit. Cras vitae est a sem faycubys oretuyn.

Title

Lorem ipsum dolor sit amet, consecteur adipiscing elit. Cras vitae est a sem faycubys oretuyn.