Loading...
สาขาวิชาเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนายั่งยืน

Department of Sustainable Development Technology
รายละเอียด (ย่อ) :
บัณฑิตสามารถให้บริการวิชาการสู่สังคม เรื่องระบบภูมิสารสนเทศเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ในการฝึกอบรมบุคลากรภาครัฐ ภาคเอกชน รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานพัฒนาท้องถิ่นต่างๆ

รายละเอียด
รายละเอียดสาขาวิชา :

สาขาวิชาเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนายั่งยืน จัดการเรียนการสอนหลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนายั่งยืน ที่มุ่งเน้นความสำคัญของการพัฒนากำลังคนและงานศึกษาวิจัยทางเทคโนโลยีที่เหมาะสมเพื่อการพัฒนาชุมชนและชนบทพื้นฐานของการพึ่งตนเองอันจะนำไปสู่การพัฒนาชุมชนและชนบทอย่างยั่งยืน ...

รายละเอียด
หัวข้อ

Lorem ipsum dolor sit amet, consecteur adipiscing elit. Cras vitae est a sem faycubys oretuyn.

รายละเอียด
หัวข้อ

Lorem ipsum dolor sit amet, consecteur adipiscing elit. Cras vitae est a sem faycubys oretuyn.

รายละเอียด

Grid 1

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

สาขาเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนายั่งยืน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

 

Grid 2

บริการการศึกษา

บริการแหล่งความรู้ ดาวน์โหลดเอกสารแบฟอร์ม ข่าวบริการและทุนการศึกษา การรับสมัครงาน

รายละเอียด
FAQ

psum dolor sit amet, consecteur adipiscing elit. Cras vitae est a sem faycubys oretuyn.

รายละเอียด
ภาพกิจกรรม

psum dolor sit amet, consecteur adipiscing elit. Cras vitae est a sem faycubys oretuyn.

รายละเอียด

Traits

Title

Lorem ipsum dolor sit amet, consecteur adipiscing elit. Cras vitae est a sem faycubys oretuyn.

Title

Lorem ipsum dolor sit amet, consecteur adipiscing elit. Cras vitae est a sem faycubys oretuyn.

Title

Lorem ipsum dolor sit amet, consecteur adipiscing elit. Cras vitae est a sem faycubys oretuyn.

Title

Lorem ipsum dolor sit amet, consecteur adipiscing elit. Cras vitae est a sem faycubys oretuyn.